top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Второ пробно стажуване по проект "Подкрепа на дуалната система на обучение"


Второто пробно стажуване за учениците от VIII а клас и четвъртото за учениците от IX а клас професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", специалност "Производство на захар и захарни изделия" се осъществи днес във фирмата ни партньор "Си комерсиал-7" ЕООД.


Учениците от двата класа прекараха ден в реална работна среда и имаха възможност да работят в цеха за производство на захарни изделия.


Пробното стажуване е осъществено в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение. Всеки ученик, преминал 2 пробни стажувания в рамките на проекта, ще получи 10 лв.


Ръководител на групите е Мариана Бакрачева, учител методик в ПГТ.


Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.


Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет 10iv „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
131 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page