top of page
Търсене
  • pgtsamokov

ПГТ с 20 ученици в "Ученически практики - 2"


ПГТ се включи в проект "Ученически практики – 2". Петнадесет (15) ученици от 3 специалности са подкрени с допълнително практи-ческо обучение в реална работна среда, а други 5 участват в създаването и функционирането на учебно-тренировъчни фирма по професия и специалност с приоритетно значение за иконо- миката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните тери-ториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО).


По Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда три са организациите, предлагащи образование и обучение, които приеха учениците ни и ще им предоставят съответните умения, които да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. В ОП "Маркетинг, туризъм и туристически дейности" на обучение са 5 момичета от 11 б клас, професия "Ресторантьр", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки". 5-ма ученици от 11 г клас, професия "Машинен монтьор", специалност "Металообработващи машини" сключиха договори с ЕТ "ДЕСОН 91" и 5 ученички от 11 в клас, професия "Оператор в производството на облекло", специалност "Производствено облекло от текстил" са в договорни отношения с "МАНО-66" ЕООД.

Във всяка обучава