top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Присъствено обучение по график
Съгласно днешната заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-52/26.01.2021 от началото на втория срок се възстановяват присъствените учебни занятия по следния график при спазване на утвърденото седмично разписание:
1. От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас. Учениците от 8 клас ще провеждат занятията в Сграда 1, а от 12 - в Сграда 2.


2. От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11

клас. Учениците от 10 клас ще провеждат занятията в Сграда 1, а от 11 - в Сграда 2.


3. От 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12

кл