top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Тренинги за социално-психологическа подкрепа


В гимназия по туризъм по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" стартираха дейностите за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.


За осъществяването на дейността от МОН са разработени модели за поведение и инструменти за тренинги за социално- психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи, които е предвидено да бъдат апробирани в рамките на проекта във всички държавни и общински иновативни училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2023 - 2024 г.


Първите тренинги се проведоха в седмицата 06.11 - 09.11.2023 г. от инспектор Станислав Минков от детска педагогическа стая в РУ - Самоков и психолог. Първите участници бяха учениците от 12 клас. Темата - за тероризма, а целта - да се формират базови умения за реакция в кризисни ситуации на тероризъм в училище.


Тренингът приключи с практическа задача.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

65 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

ความคิดเห็น


bottom of page