top of page

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА
по чл. 16, ал. 2 от ЗДС, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41 а – чл. 69 вкл. от ППЗДС

Търг за отдаване под наем на етаж от Сграда 2 на ПГТ

Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41 а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед за откриване на търг на Директора на Професионална гимназия по туризъм  № 1023/ 26.08.2022 г., обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващо следното помещение: 

Помещение, състоящо се от 2 кухни, кухненски инвентар и 4 бр. складови помещения, с площ 195 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни  метра/, част от сграда с идентификатор 65231.909.165.1, с предназначение “За образование”, с начална месечна наемна цена от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/.

Помещението следва да се използва по предназначението си, при спазване действащото законодателство,уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Наемателят е  длъжен  при ползването на наетата вещ  да се съобразява с план графика на училището - (Професионална гимназия по туризъм  -  Самоков).


Размерът на депозита за участие е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на Професионална гимназия по туризъм:

IBAN: BG05UBBS80023106078005, BIC: UBBSBGSF., при Банка ОББ  АД.

Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 26.09.2022 г . /понеделник/.


Тръжна документация може да бъде изтеглена като файл безплатно от интернет страницата на училището: www.pgtsamokov.com или да
бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 26.09.2022 г . /понеделник/.


Документите за участие се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в сградата на Професионална гимназия по туризъм - Самоков.

Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 26.09.2022 г. /понеделник/.


Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 26.09.2022 г.  /понеделник/.


Публичният търг ще се проведе на 27.09.2022 г . /вторник/ в сградата на Професионална гимназия по туризъм, етаж втори, в учителската стая  в 10 часа.


Оглед на помещението може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 26.09.2022 г. /понеделник/ между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Михаил Михайлов, тел. за връзка: 0899040095

 

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Василка Станкова, тел. за връзка: 0893080349

ИЗТЕКЛИ 

ОБЯВА
по чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП

Предмет: "Ремонт на ковачница и ограда към Сграда №1 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков"

На основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за ремонт на  ковачница и ограда на сграда 1 на ПГТ и инвеститорски контрол на обекта по гореобявената обществена поръчка

Оферта, придружена с ценова оферта – Приложение № 1.

Срок за подаване на офертите - 19.12.2021 г. 16.00 часа

Отваряне на офертите - 20.12.2021 г.  12.00 часа

Покана с предмет: "Саниране на сграда 1 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков"

На основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за саниране на сграда 1 на ПГТ и инвеститорски контрол на обекта по гореобявената обществена поръчка

Оферта, придружена с ценова оферта – Приложение № 1; срок за подаване на офертите - 11.03.2021 г. 16.00 часа

Публична покана с предмет: Ремонт и трайно възстановяване на сградата на ПГ по туризъм – Самоков – Сграда №2 

Срок за подаване на офертите – до 28.08.2018 г. вкл.

Дата и час на отваряне на офертите – 29.08.2018 г. 10 часа

Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за учебни кухни на Професионална гимназия по туризъм”

ОБЯВА
по чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП

Публична покана с предмет: "Инженеринг, включващ проектиране и изграждане на: котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности" за обект: сграда 1 и сграда 2 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков

Оферта – обр. № 1 придружена с ценова оферта – Приложение № 1; срок за подаване на офертите - 11.12.2012 г. 16.00 часа

bottom of page