ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА
по чл. 20 ал.3 т.1 от ЗОП

Предмет: "Ремонт на ковачница и ограда към Сграда №1 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков"

На основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за ремонт на  ковачница и ограда на сграда 1 на ПГТ и инвеститорски контрол на обекта по гореобявената обществена поръчка

Оферта, придружена с ценова оферта – Приложение № 1.

Срок за подаване на офертите - 19.12.2021 г. 16.00 часа

Отваряне на офертите - 20.12.2021 г.  12.00 часа

ИЗТЕКЛИ 

Покана с предмет: "Саниране на сграда 1 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков"

На основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за саниране на сграда 1 на ПГТ и инвеститорски контрол на обекта по гореобявената обществена поръчка

Оферта, придружена с ценова оферта – Приложение № 1; срок за подаване на офертите - 11.03.2021 г. 16.00 часа

Публична покана с предмет: Ремонт и трайно възстановяване на сградата на ПГ по туризъм – Самоков – Сграда №2 

Срок за подаване на офертите – до 28.08.2018 г. вкл.

Дата и час на отваряне на офертите – 29.08.2018 г. 10 часа

Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за учебни кухни на Професионална гимназия по туризъм”

Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за учебни кухни на Професионална гимназия по туризъм”

Публична покана с предмет: "Инженеринг, включващ проектиране и изграждане на: котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности" за обект: сграда 1 и сграда 2 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков

Оферта – обр. № 1 придружена с ценова оферта – Приложение № 1; срок за подаване на офертите - 11.12.2012 г. 16.00 часа