top of page

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПГ по туризъм – Самоков – иновативно училище – 2019-2023 година

С поглед към бъдещето с иновативно професионално обучение

Стратегическа цел на иновацията

Въвеждане на обучение от холистичен тип, касаещо учебните
програми в частта професионала нподготовка чрез интегративни учебни предмети и иновативни методи
на преподаване: обучение чрез правене и преживяване, проектно базирано учене и метода „ученици
обучават ученици".

Цели, насочени към:

Учениците:
- Подобряване обучението по професионална подготовка, развиване креативността и самочувствие
- Повишаване мотивацията за изучаване на съответната професия. Подготовка за пазара на труда


Учителите:
- Тестване на иновативни методи, които да се прилага и при други ученици.
- Създаване на обучителен курс


Училището:
- Да се утвърди в региона

Информация за проекта

Основният фокус при работа с учениците е развитието на професионални умения от избраната
специалност чрез много практика и работа с фирми и представители на индустрията. Проектът съчетава
изучаването на предмети от специфичната професионална подготовка теория и практика, като се покриват
държавните изисквания с нуждите на съвременния бизнес и развитието на практически умения при
усвояването на професия.

Същност на иновацията

холистичното съчетаване теоретични и практически часове и прилагането на обучение чрез правене и преживяване, проектно базирано учене и промяна на учебната среда.

План: Учениците от специалност „Кетъринг“ – дуална система на обучение (9 а през 2019-20 г.) и специалност “Организация на туризма и свободното време (10 през 2019-20 г.) а клас изучават холистично иновативно предмета „Гостоприемство в туристическата индустрия“. Провеждането на часовете е блоково изнасено, като се включат и родители и учители при провеждането им. Обектите за провеждане са художествената галерия, историческия музей, регионалната библиотека и културно-историческите обекти в региона, в хотели и ресторанти.

 

За учениците от специалност “Кетъринг” е организирано интегрирането на теоретични и практически предмети, като в 9 клас е въведен нов предмет “Технология на кетърингово събитие” - 108 ч. год., в рамките на РПП, в 10 клас “Кулинарни изделия и напитки за кетъринг” - интегративен предмет от теория и практика (2 ч. теория и 3 ч. практика) - 90 ч. в 11 клас “Кулинарни изделия и напитки за кетъринг” - интегративен предмет от теория и практика (2 ч. теория и 4 практика) - 108 ч. год., в 12 клас - предметът “Организация на кетърингово събитие” (1 ч. теория и 1 ч. практика) - 62 ч. год .


За учениците от специалност “Организация на туризма и свободното време” е организирано интегриране на следните учебни предмети по теория и практика: “Технология и организация на обслужването на туристически мероприятия” 10 клас - 90 ч. от РПП и“Екскурзоводско обслужване” 11 кл. 126 ч. и 87 ч. в 12 клас.

Ефект от прилагането на иновацията:
 развитие на творческо и професионално мислене;
 екипна работа и сътрудничество;
 самооткривателство;
 отговорност към собственото образование;
 уважение към другите и професионализъм.
 засили желанието за учене,
 креативността и повишен интерес.


Така се подобрим и цялостните образователни резултати на включените ученици.


Продукти: екипът участва в създаването на интерактивно електронно помагало по професионална подготовка в сферата на туризма, което ще бъде достъпно на сайта на училището и на платформата на електронния дневник на училището.


Друга информация: чрез промяна на учебната среда се насърчава взаимодействието ученик-ученик, развива се сътрудничеството и работата в група и екип. Учебната среда показва ценността на сътрудничеството и провокира учениците да работят заедно. Дава им се възможност непосредствено да наблюдават резултатите от своите собствени усилия и действия. Учениците могат да експериментират, да приемат предизвикателства и отговорности. Учениците разполагат с разнообразни материали, които да използват съвместно. В позитивната среда на учене се създава благоприятен емоционален климат и специфична организация на ученето, която осигурява изпълнението на задачите за деня по един непринуден и занимателен начин.

Иновативен час - преподавател А. Попова

bottom of page