top of page

Програма "Коменски" 2012/2014 Двустранни партньорства

Проект „Crossing border communicating business”, разработен от екип на Професионална гимназия по туризъм Самоков, е одобрен за изпълнение от Центъра за развитие на човешките ресурси - София.

Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, „Двустранни училищни партньорства”. Продължителността му е 2 години. Координатор на проекта е българското училище, а партньор е Загребска художествена гиманзия. Хърватия.

Двустранното партньорство по "Коменски" дава на нашето училище големия шанс да се мотивират учениците за усвояване на новите знания чрез използване на метода „Учене чрез правене”, осигурява на учениците възможност да научат и практикуват няколко европейски езика, да открият информация за други култури и да придобият основни умения за създаване и изпълнение на бизнес идеи. Основната цел на проекта е формиране на предприемачески дух у младите хора

Мисията на партньорството е да мотивира младите хора от България и Хърватия в процеса на изучаването на чужди езици, да направи този процес атрактивен, да ги насърчи да живеят в хармония с природата и обществото.

Първата цел на проекта е да даде на учниците, работещи с мини-компании, възможност за създаване на трансгранични международни партньорства като част от техния опит. Чрез уеб сайт, учителите и училищата ще се регистрират за участие и учениците ще могат да качват своите фирмени профили. През тези две години учениците ще споделят добри идеи за продажбата на продукти на чужди пазари, за намаляването на разходите от получаването на определени услуги или продуктови компоненти от други страни, както и посещение на пазарите на всяка една от партньорските страни.

Цели на проекта:

Да се даде възможност на младите хора за увереност в собствените им способности и амбицията за успех, да се подобри владеенето на английски език, както и да се опознае майчиния език на партньора (български и хърватски), да се насърчи активния културен живот, предприемаческия дух сред преподаватели и ученици, да се развие разбирането на икономическите принципи на европейската търговия, да се запознаят учениците с търговията зад граница, създаването и управлението на предприятията, да се развият комуникативността, аналитичното мислене и уменията за вземане на решения, да се насърчат нагласите за личен успех, ученето през целия живот и пригодността за заетост.

Език на партньорството: английски

За участие в проекта ще бъдат допуснати ученици, които проявяват интерес към предприемачеството, имат умения в областта на информационните и комуникационните технологии, владеят на много добро ниво английски език и имат творчески заложби и идеи.

По-подробна информация за подбора на екипа от ученици и стартирането на проекта ще получите в сайта на училището и на страницата във Facebook.

Училищен координатор по проекта: Радина Маринчева

bottom of page