ЗА ГИМНАЗИЯТА

stara sgrada.gif

През 1959 г. се открива Професионално училище по текстил в гр.Самоков. По-късно през учебната 1971/72 година школотото прераства в СПТУ по текстил. До1976 г. образователната институция не разполага със собствена сграда, като учениците се обучават в сградата на гимназията (2 смяна) и в една от сградите на комбинат ”Рилски лен”.

През 1976 училището получава една от сградите си, сграда №1, на ул. Софийско шосе 18 - сградата на бившeто столарско училище, в която се помещава и до днес. Сграда №2 на ул. "Отец Паисий"21 (бившeто текстилно общежитие) е собственост на училището от 1982 г.

От учебната 1983/84 година функционират паралелки по съществуващата нова образователна форма - със специалности: тъкачество, кулинарство, продавач-консултант, оператор-отчетник, администратор-организатор, което поставя основите на СПТУ по текстил и обществено хранене.

За своя 25-годишен юбилей през 1984г. Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”-IIра степен

През 1998 училището се преобразува в Техникум по туризъм и текстил, с паралелки по следните специалности: “Кулинар”, “Организатор в текстилното производство”, “Оператор в плетачното производство”, “Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за обществено хранене” и “Мениджмънт в хотелиерството”.

От учебната 2000/2001г училището отпадат паралелките “Организатор в текстилното производство” и “Оператор в плетачното производство”, а през2003г. се преобразува в Професионална гимназия по туризъм.

През 2016 година стартира дуална система на обучение за професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения"

От 2018 година гимназията е включена в Списъка на иновативните училища на България с прилагане на холистичен подход при  интегративно преподаване на теория и практика по ключови за професията предмети.

2019/2021 въвежда обучение по професионално направление "Хранителни технологии", специалност „Производство на захар и захарни изделия”, професия  „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”- дуално обучение с работодател "Си комерсиал - 7" ЕООД.

Училището разполага с материална база за провеждане на учебна и практическа дейност във висококатегорийни хотели в Боровец, което дава възможност на учениците да попаднат в реална работна среда сред професионалисти от туристическия бранш.

Туристическият бранш предлага работа, която е атрактивна, творческа и артистична – срещи с нови хора, запознаване с различен бит, култура, традиции и национална кухня. Обогатява общата култура и дава възможност за запознаване с исторически, географски, археологически и природни забележителности и феномени.

stara sgrada1.gif
НАШАТА ФИЛОСОФИЯ
Open Books

Вярваме, че добрият професионалист преминава през обучение в средно професионално училище.

Стремежът ни е да отговаряме на съвременните изисквания в областта на професионалното образование.

ЦЕННОСТИ
Hands Red

Любов към професията и всичко, до което се докоснеш.

Висок професионализъм и отдаденост

Адаптивност към променящите се условия, толерантност към другите и разбиране на