ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 

2021/2022 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (след НВО) се извършва централизирано. Ученикът подава електронно или в училище, определено от Началника на РИО София регион, в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на удостоверението за завършен VII клас;

3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Оценка от изпита по математика.

Утроената оценка от изпита по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7. клас.

Оценката по Български език и литература от 7. клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Организация на хотелиерството,
Професия: Хотелиер

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна
 


КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

• Познава методите за вербални и невербални комуникации при общуването;

• Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите в хотела;

• Комуникира добре на чужд език;

• Спазва технологията на хотелиерското обслужване;

• Организира функционирането на кухнята;

• Организира функционирането на ресторанта;

• Умее да работи с компютър и ползва програмни продукти;

• Познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;

• Води в установените форми и срокове оперативната, статистическата и счетоводната дейност;

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги.

 

Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.

________________

 

Професия: Ресторантьор

 

Oсновни знания по изпълнение и управление на дейностите в ресторанти и други заведения за обществено хранене и развлечения. Ресторантьорът (управителят) е прекият ръководител на заведението, ръководи и отговаря за цялостната производствена и търговска дейност. Основна негова задача е да осигурява високо качество на обслужване съответстващо на категорията на заведението.

Компетентности:

 • познавате различните видове храни и напитки, продуктите и правилата за техния подбор, доставка, съхранение и обработка;

 • познавате различните стандарти за подреждане и декориране на масите; вида и предназначението на всички прибори на масата;

 • организирате, ръководите и контролирате технологичния процес на производство на различни ястия, напитки и тяхното сервиране в ресторанта; 

 • планирате асортимента от ястия и напитки, разработвате меню, създавате и въвеждате нови рецепти;

 • калкулирате цените на предлаганите стоки и услуги, контролирате отчитането на дневните обороти;

 • познавате правилата за поведение и добри обноски при посрещане, обслужване и изпращане на гостите.

 

Специалност: Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ

форма на обучение: дневна

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:

 • управител на заведение за обществено хранене; 

 • управител ресторант;

 • управител снекбар;

 • главен готвач;

 • отговорник търговска зала;

 • салонен управител.

Специалност: Готвач

разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ

форма на обучение : дуална система на обучение

 

Готвачите работят в кафенета, ресторанти, кафенета и сладкарници. Те участват в приготвянето на различни ястия и сладкарски изделия в съответствие с рецептите. Главният готвач контролира качеството на продуктите и спазването на правилата за тяхното съхранение, следи за прилагането на хигиената и хигиената. Готвачът трябва да знае основите на готвенето, изискванията за готвене на различни ястия и продукти за обработка, рецепти, диетични рецепти, а също така да може да работи с кухненски прибори.

Задълженията на готвача включват следните функции: приемане на суровини и неговата обработка, приготвяне на студени мезета, топли ястия, подготовка на ястия за сервиране и раздаване на ястия (ако няма сервитьори).

Съвременните готвачи използват в работата си различни машини (автомати и полуавтомати), предназначени за обработка на брашно и приготвяне на тесто, за почистване и нарязване на зеленчуци, както и всички видове смесители, миксери, дозатори и др.

Готвачът е творческа професия. Възприемането на вкуса на ястията зависи не само от това какви храни и подправки има в тях, но и от това колко красиво са украсени. Готвачът е прекият създател на добро настроение сред посетителите, които искат вкусна и добра храна.

Готвачът трябва да знае:

 • основи за готвене;

 • изисквания за готвене на различни ястия и продукти за обработка;

 • принципите на готвене диетични храни;

 • рецепти за приготвяне и украса на ястия и др.

Готвачът трябва да може:

 • работа с кухненски прибори;

 • пригответе ястия в съответствие с рецептите;

 • обработвате различни продукти и т.н.

Реализация:

  кухни в ресторанти, заведения за хранене и др.

  сладкарници, кафенета


Специалност: Производство на захар и захарни изделия

Професия: Оператов в производството на захар и захарни изделия

разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дуална система на обучение

 

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на захар и захарни изделия, като:

- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;

- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на захар и захарни изделия;

- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на захар и захарни изделия;

- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производство на захар и захарни изделия

Компетентности

 • Да умее да приема, използва и преработва суровини и материали и умело използва и обслужва машини, уреди, апарати  съоръжения и инсталации в производството на захар и захарни изделия

 • Спазва санитарно-хигиенни норми и изисквания при производодство на захар и захарни изделия;

 • Прилага инструкции за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при работа с лични предпазни средства

 • Познава видовете суровини и спомагателни материали за производство на захар и захарни изделия;

 • За технологиите за производство на захар и захарни изделия - основни операции и процеси;

 • Техническото оборудване за производството на захар и захарни изделия - основни машини, апарати, съоръжения и инсталации

Възможности за реализация
оперетор в производството на захар и захарни изделия в заводи, предприятия, цехове за производство на захарни изделия.

2020-2021

СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (с тест) се извършва централизирано. Ученикът подава в училище определено от Началника на РИО Софийска област в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на удостоверението за завършен VII клас;

3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Удвоената оценка от изпита по математика.

Удвоената оценката от изпита по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7 клас.

Оценката по Български език и литература от 7 клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Организация на туризма и свободното време ,
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ език

 


След завършването на обучението ученикът трябва да може:

- да предоставя информация и детайлно да познава предлаганите продукти - дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура,

- прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар)

- предлага екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, консултира клиентите при избора на пътуване

 

 

 

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, ученикът придобива редица компетенции. Той ще:

Може правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
Познава основните принципи в пазарната икономика;
Използва активно основните инструменти за мениджмънт;
Познава и прилага действащото законодателство и Закона за туризма;
Извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма или хотела;
Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
Владее в необходима степен съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилагана практика;
Владее добре английски език;
Спазва нормите за професионална етика и морал на съвременнния мениджър;
Провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.
Възможности за реализация

 

След завършване на специалността „Организация на туризма и свободното време" учениците ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.

________________

Професия: Ресторантьор

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на заведение за обществено хранене; управител ресторант; управител снекбар; главен готвач; отговорник търговска зала; салонен управител.


Специалност: Организация на хотелиерството, учебен план

Професия: Хотелиер

 

Компетенции

- да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа вхотелиерството;

- да прилага уменията по чужд език на работното място;

- да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

- да прилага технологията на туристическото обслужване;

- да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

- да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

- да познава правната уредба в туризма;

- да има познания по културология и делово общуване;

- да има познания по маркетинг и реклама.

Възможности за реализация
Управител на хотел, ръководител, отдел в хотел, управител къмпинг, управител къща за гости, управител мотел, както и да развивате самостоятелен бизнес - хотел, къща за гости и т.н.