top of page

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 

АРХИВ

Приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (след НВО) се извършва централизирано. Ученикът подава електронно или в училище, определено от Началника на РУО София област, в срока по графика следните документи:

 1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

 2. Копие на свидетелство за основно образование (след завършен VII клас);

 3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

 4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Оценка от НВО по математика;

Утроената оценка от НВО по български език и литература;

Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование;

Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Туризъм
Професия: Планински водач

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Планинският водач организира и осъществява воденето на туристи по маршрут в планинска и природна среда, предприема мерки за максимално осигуряване на безопасността и сигурността на туристите, навигира и ги превежда през разнообразни терени в различни метеорологични условия. Предоставя информация за посещаваните места и особеностите на околната среда; консултира и подпомага туристите при избор и използване на екипировка за различни начини на придвижване.

 

Планинският водач е длъжен да извършва предварителна подготовка за запознаване с маршрута; да проверява годността и изправността на екипировката; да води клиентите по набелязания маршрут, като осигурява тяхната сигурност и безопасност. Планинският водач работи с топографски карти, компас, пътеводители, радиостанции, бивачни съоръжения, специализирана екипировка, лавинни уреди, сонди, лавинни лопати, туристическа екипировка, лична аптечка, пакет за оцеляване, дъждобран, челник, снегоходки, щеки, GPS и други средства за навигация.

 

Професията "Планински водач" изисква практикуващите лица да бъдат в отлично здравословно състояние; трябва да се ориентират и да преминават през трудни терени; да се грижат за безопасността и сигурността на туристите; да вземат адекватни решения в критични ситуации.

 

Възможно работно време на планинския водач е ненормирано работно време според продължителността на преходите, които се осъществяват. В своята дейност той взаимодейства с туристически групи и членове на групите, които се водят из планината. Възможностите за работа са в сферата на туризма, в национални паркове и природни резервати, в планините и природна среда, по планински маршрути, в културни и исторически обекти през всички годишни сезони.

 

За упражняване на професията "Планински водач" е необходимо лицето да отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" (ДВ, бр. 21 от 2016 г.), издадена от министъра на туризма, да притежава правоспособност съгласно изискванията на същата наредба и да бъде вписано в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) за упражняване на професията "Планински водач"

 

 


Eдиници резултати от учене:

 • Осигурява здравословни и безопасни условия на труд

 • Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

 • Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

 • Познава основите на пазарната икономика

 • Познава характеристиките на дейността на организацията 

 • Познава основите на предприемачеството Формира предприемаческо поведение

 • Участва в разработването на бизнес план ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време" 

 • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност 

 • Обработва информация с ИКТ

 • Използва различни комуникационни канали 

 • Осигурява сигурност при работата с ИКТ

 • Решава проблеми при работата с ИКТ

 • Организация на работния процес

 • Поема отговорност за качеството на работата си ЕРУ 6. Комуникация и чужд език

 • Общува ефективно в работния екип 6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация

 •  Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност 

 • Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма 

 • Следва технологията на туристическото обслужване

 • Обслужва туристи със специални потребности 

 • Осъществява промоция и реклама на туристическия продукт ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Туризъм" - трета степен на професионална квалификация  

 • Познава видовете местности, релефни форми и способи за изобразяването им върху картата

 • Разчита топографските карти и се ориентира в местността

 • Работи с туристически карти 

 • Работи със съвременни средства за навигация

 • Консултира групата при избор на конкретна форма на планинарство 

 • Разработва конкретни маршрути в даден регион 

 • Използва конкретните туристически ресурси 

 • Избира оптимален път за движение. Прилага режима за преминаване през защитени територии

 • Изнася беседа за забележителностите по маршрута

 • Води групи по определени маршрути 

 • Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

 • Демонстрира адекватно поведение на мястото на произшествие и оповестява специализираните служби 

 • Оказва долекарска помощ 

 • Извършва транспортиране на пострадалия чрез различни импровизирани транспортни средства или организира транспортирането на пострадалия 

 • Описва основни принципи и правила за придвижване в планината 

 • Знае основните принципи на рационалното хранене и хидратиране

 • Знае причините за умора и начините за възстановяване 

 • Предприема дейности за преодоляване на основните видове обективни опасности 

 • Предприема дейности за преодоляване на основните видове субективни опасности

 • Прилага начините за предпазване от отделните опасности

 • Владее основните принципи на общата физическа подготовка

 • Владее основните принципи на специалната физическа подготовка

 • Тактико-техническа подготовка за придвижване по разнообразни планински терени

 • Прилага основни видове техники за движение по различни терени 

 • Предприема действия за предпазване от конкретни опасности 

 • Организация и провеждане на планински туристически прояви

 • Извършва предварителна организация за конкретния маршрут 

 • Осъществява конкретна организация по време на преминаване на маршрут

 • Води групата по избрания маршрут 

 • Оцеляване при екстремални условия и бивакуване 

 • Предприема дейности за оцеляване в екстремни ситуации

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: в туроператорски фирми или развиване на самостоятелен бизнес.

 

Придобилите професионална квалификация по професията "Планински водач" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.): 5113-3004 Планински водач/гид, и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване на собствен бизнес.

________________

 

Специалност: Организация на туризма и свободното време
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна

 

 

Описание на професията

Организаторът на туристическа агентска дейност:

- изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

- извършва подготвителни, основни и заключителни дейности.

 

Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) - условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали - билети (бланки), застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др.

 

Основните дейности - свързани с посредничество - предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги.

 

Заключителните дейности: анализ на резултатите от реализацията на предлаганите продукти и/или услуги, отчет и осъществяване на разплащанията към трети страни - доставчици и производители на туристически продукти (услуги) (туроператор, хотел, застрахователно дружество и др.). Проучва удовлетвореността на туристите от обслужването.

 

Отговорности на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени,тъй като работи за производителя на туристически продукти (туроператор, хотел, туристически комплекс и др.) срещу възнаграждение - комисиона или такса за обслужване, и не носи пряка отговорност за количествените и качествените характеристики на туристическия продукт. В ролята си на посредник не е ангажиран с предварителни доставки и поддържане на материални запаси. Работи само с категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори и/или туристически агенции. Работи с лични данни и е отговорен за поверителността на информацията, до която има достъп. Носи пряка отговорност за достоверността и пълнотата на предоставяната информация.

 

Личностните качества на организатора на туристическа агентска дейност са преди всичко умения за комуникация и общуване, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на туристите.

Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове и умението за работа в екип са от съществено значение при упражняване на професията. Приятният външен вид, добрите обноски, високата обща култура, общителността, дипломатичността и коректността също имат значение за качеството на обслужване на туристите. Във връзка със задачата на организатора на туристическа агентска дейност да предоставя информация и да общува ефективно е необходимо той да има добра артикулация и езикови познания.

Предвид спецификата на професията организаторът трябва да владее на необходимото професионално ниво един или два чужди езика.

 

Условия на работа и работно време

Организаторът на туристическа агентска дейност работи в офис, отговарящ на нормативните изисквания (търговска площ, брой обособени работни места, етажност), регламентирани в Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, издадена от председателя на Държавната агенция по туризъм, приета с ПМС № 319/2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

В активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като трудът и възнаграждението се регламентират съобразно действащото в страната трудово законодателство. За упражняване на своята професионална дейност организаторът на туристическа агентска дейност използва офис оборудване и технически инвентар: телефон, факс, компютър, комуникационна техника, резервационни системи, програмни продукти и др.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност", могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

 

Възможности за професионална реализация 

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност" може -    - да развиват самостоятелен бизнес

  - да работят в туристически агенции, туроператорски фирми

 - консултанти и служители в пътнически агенции,

 - ръководители на други услуги.

 

 

                                                                                                                          ________________

 

 

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Професия: Готвач

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна

 

 

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес и разходните норми при приготвяне, следи за качеството на суровините и готовата продукция и носи отговорност за производството на здравословна и безопасна храна, подрежда и декорира ястията съгласно инструкциите, участва в представянето на кулинарната продукция и изготвя декорации за различни поводи. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. Изпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки от гостите. Консултира гостите за избора на ястия и напитки.

Готвачът планира и организира процесите в кухнята сам или под ръководството на главен готвач, изготвя менюта, разработва нови рецепти, като прилага иновативни и креативни технологии, калкулира необходимите продукти и осигурява ритмични заявки, приема стоки, контролира теглото и масата им, проверява за видими дефекти и взема обичайните за фирмата мерки, следи за правилното съхранение на продукти и полуфабрикати, проверява състоянието на продуктите и преценява възможностите им за употреба, контролира качеството на продуктите и ги разпределя с оглед на възможната им употреба в зависимост от предназначението им, използва ефективно материално-техническата база и ресурсите, грижи се за експлоатационната готовност на машините, съоръженията и инвентара, прилага правилата за безопасни условия на труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания и опазва околната среда.

Готвачът спазва всички законови разпоредби, свързани с дейността му и вътрешно-фирмените правила, работи с технологична документация (рецептурници, технологични инструкции, стандарти, системи за безопасност на храните и др.), с документи при получаване на суровини и материали, с документи при издаване на кулинарната продукция, калкулира цените на ястията, попълва въведената система за безопасни условия за производство на кулинарна продукция и система за самоконтрол HACCP, работи със специализиран софтуерен продукт. Познава всички процедури за действия при пожар и бедствия, необходимостта от даване на първа помощ и как да се предпазва от вредното въздействие на химикали и вредни материали, използвани в обектите. Поддържа самостоятелно високи стандарти на лична хигиена, униформа, външен вид, език на тялото и поведение, отчетност и документиране.

Необходими качества за упражняването на тази професия са умения за работа в екип, дисциплинираност, прецизност, отговорност, организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти, сръчност, подвижност, усет за вкус и мирис, способност да се планира и изпълнява работата в срок и др. За готвача е важно да има интерес в областта на храненето и да има творчески нагласи. Трябва да познава кулинарните традиции и да следи развитието на новите тенденции.

Готвачът работи предимно в затворено помещение (кухня), като през по-голямата част от работния ден работи продължително в изправено положение. За работната среда са характерни повишена температура, изпарения и влажност на въздуха. Носи задължително работно облекло и стриктно спазва изискванията на ЗБУТ.

 

Режимът на работа на готвача зависи от вида на заведението за хранене, мястото, сезона и др., като работното време може да бъде нормирано или гъвкаво. В процеса на работа осъществява контакти с другите кухненски работници и готвачи, с барманите, със сервитьорите, с управителя на заведението, с клиенти, с доставчици на хранителни продукти и полуфабрикати, с представители на контролни органи (регионални здравни инспекции) и др.

 

Обхватът на задачите му зависи от типа и вида на заведението за хранене и развлечения. В малкото заведение за хранене готвачът изпълнява всички дейности в кухнята, като ползва помощен персонал. В големия ресторант, във висшето ресторантьорство и в специализираните ресторанти той, в зависимост от позицията си, изпълнява специализирани задачи (например: готвач на предястия, готвач на печени ястия и др.).

 

По време на работата си готвачът използва:

• хранителни продукти от растителен и животински произход;

• машини, апарати, съоръжения, оборудване, съдове, прибори и инвентар;

• компютри и програмни продукти;

• работна документация - рецептурници, технологични инструкции, технологична  документация, приходно-разходни документи за счетоводна отчетност;

• нормативни документи - закони, правилници, наредби, инструкции, указания и др.;

• лични и колективни предпазни средства;

• средства и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

 

Готвачът може да работи в:

• ресторанти - класически, специализирани - за риба, птици, дивеч, барбекю, национална кухня, чуждестранна кухня, атракционно-тематичен ресторант);

• заведения за бързо обслужване - ресторант-пицария, снекбар, бистро, фастфууд, закусвалня;

• питейни заведения - кафе-аперитив, винарна, пивница, бирария;

• кафе-сладкарници, барове;

• столове на училища, болници, санаториуми и военни поделения, кухни на частни и обществени организации, кухни в  железопътния, речния и морския транспорт, фирми за кетъринг, фирми за производство на полуфабрикати и др.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалност от професията "Готвач", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг."

 

Възможности за професионална реализация - придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Готвач" може да заема следните длъжности от НКПД:

 - Главен готвач

- Майстор-готвач

- Готвачи

- Помощник-готвач

 

Единици резултати от ученето (ЕРУ)

 • Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

 • Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

 • Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

 • Познава основите на пазарната икономика

 • Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма

 • Познава основите на предприемачеството

 • Формира предприемаческо поведение

 • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 • Участва в обработване на информация с ИКТ

 • Осъществява комуникация посредством ИКТ

 • Създава цифрово съдържание с ИКТ

 • Познава организационната и функционалната структура на предприятието и спазва морално-етичните норми на професионално поведение

 • Работи с технологична документация

 • Работи с отчетна документация

 • Използва специализиран софтуер

 • Поема отговорност за качеството на работата си

 • Общува ефективно в работния екип

 • Владее чужд език по професията

 • Организация на ресторантьорски и кетъринг услуги

 • Консултира и обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки

 • Планира и организира работата си в кухнята

 • Усъвършенства професионалната си квалификация

 • Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от приготвя полуфабрикати, растителен произход, животински произход

 • Приготвя полуфабрикати, предястия, супи, сосове

 • Приготвя основни ястия, аламинути и гарнитури

 • Приготвя варени и задушени, печени и пържени ястия и аламинути

 • Приготвя гарнитури

 • Приготвя кухненски десерти и напитки

 • Приготвя тестени сладкарски изделия

 • Приготвя ястия от чуждестранни кухни, европейска кухня, азиатска кухня

 • Приготвя ястия за детско и диетично хранене

 • Оформя, декорира, оценява и издава кулинарни изделия и напитки

2021/2022 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (след НВО) се извършва централизирано. Ученикът подава електронно или в училище, определено от Началника на РИО София регион, в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;

3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Оценка от НВО по математика.

Утроената оценка от НВО по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7. клас.

Оценката по Български език и литература от 7. клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Организация на хотелиерството,
Професия: Хотелиер

с разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дневна
 


КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

• Познава методите за вербални и невербални комуникации при общуването;

• Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите в хотела;

• Комуникира добре на чужд език;

• Спазва технологията на хотелиерското обслужване;

• Организира функционирането на кухнята;

• Организира функционирането на ресторанта;

• Умее да работи с компютър и ползва програмни продукти;

• Познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;

• Води в установените форми и срокове оперативната, статистическата и счетоводната дейност;

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги.

 

Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.

________________

 

Професия: Ресторантьор

 

Oсновни знания по изпълнение и управление на дейностите в ресторанти и други заведения за обществено хранене и развлечения. Ресторантьорът (управителят) е прекият ръководител на заведението, ръководи и отговаря за цялостната производствена и търговска дейност. Основна негова задача е да осигурява високо качество на обслужване съответстващо на категорията на заведението.

Компетентности:

 • познавате различните видове храни и напитки, продуктите и правилата за техния подбор, доставка, съхранение и обработка;

 • познавате различните стандарти за подреждане и декориране на масите; вида и предназначението на всички прибори на масата;

 • организирате, ръководите и контролирате технологичния процес на производство на различни ястия, напитки и тяхното сервиране в ресторанта; 

 • планирате асортимента от ястия и напитки, разработвате меню, създавате и въвеждате нови рецепти;

 • калкулирате цените на предлаганите стоки и услуги, контролирате отчитането на дневните обороти;

 • познавате правилата за поведение и добри обноски при посрещане, обслужване и изпращане на гостите.

 

Специалност: Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ

форма на обучение: дневна

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:

 • управител на заведение за обществено хранене; 

 • управител ресторант;

 • управител снекбар;

 • главен готвач;

 • отговорник търговска зала;

 • салонен управител.

Специалност: Готвач

разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ

форма на обучение : дуална система на обучение

 

Готвачите работят в кафенета, ресторанти, кафенета и сладкарници. Те участват в приготвянето на различни ястия и сладкарски изделия в съответствие с рецептите. Главният готвач контролира качеството на продуктите и спазването на правилата за тяхното съхранение, следи за прилагането на хигиената и хигиената. Готвачът трябва да знае основите на готвенето, изискванията за готвене на различни ястия и продукти за обработка, рецепти, диетични рецепти, а също така да може да работи с кухненски прибори.

Задълженията на готвача включват следните функции: приемане на суровини и неговата обработка, приготвяне на студени мезета, топли ястия, подготовка на ястия за сервиране и раздаване на ястия (ако няма сервитьори).

Съвременните готвачи използват в работата си различни машини (автомати и полуавтомати), предназначени за обработка на брашно и приготвяне на тесто, за почистване и нарязване на зеленчуци, както и всички видове смесители, миксери, дозатори и др.

Готвачът е творческа професия. Възприемането на вкуса на ястията зависи не само от това какви храни и подправки има в тях, но и от това колко красиво са украсени. Готвачът е прекият създател на добро настроение сред посетителите, които искат вкусна и добра храна.

Готвачът трябва да знае:

 • основи за готвене;

 • изисквания за готвене на различни ястия и продукти за обработка;

 • принципите на готвене диетични храни;

 • рецепти за приготвяне и украса на ястия и др.

Готвачът трябва да може:

 • работа с кухненски прибори;

 • пригответе ястия в съответствие с рецептите;

 • обработвате различни продукти и т.н.

Реализация:

  кухни в ресторанти, заведения за хранене и др.

  сладкарници, кафенета


Специалност: Производство на захар и захарни изделия

Професия: Оператов в производството на захар и захарни изделия

разширено изучаване на чужд език - АНГЛИЙСКИ 

форма на обучение: дуална система на обучение

 

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на захар и захарни изделия, като:

- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;

- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на захар и захарни изделия;

- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на захар и захарни изделия;

- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производство на захар и захарни изделия

Компетентности

 • Да умее да приема, използва и преработва суровини и материали и умело използва и обслужва машини, уреди, апарати  съоръжения и инсталации в производството на захар и захарни изделия

 • Спазва санитарно-хигиенни норми и изисквания при производодство на захар и захарни изделия;

 • Прилага инструкции за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при работа с лични предпазни средства

 • Познава видовете суровини и спомагателни материали за производство на захар и захарни изделия;

 • За технологиите за производство на захар и захарни изделия - основни операции и процеси;

 • Техническото оборудване за производството на захар и захарни изделия - основни машини, апарати, съоръжения и инсталации

Възможности за реализация
оперетор в производството на захар и захарни изделия в заводи, предприятия, цехове за производство на захарни изделия.

2020-2021

СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (с тест) се извършва централизирано. Ученикът подава в училище определено от Началника на РИО Софийска област в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на удостоверението за завършен VII клас;

3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Удвоената оценка от изпита по математика.

Удвоената оценката от изпита по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7 клас.

Оценката по Български език и литература от 7 клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Организация на туризма и свободното време ,
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ език

 


След завършването на обучението ученикът трябва да може:

- да предоставя информация и детайлно да познава предлаганите продукти - дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура,

- прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар)

- предлага екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, консултира клиентите при избора на пътуване

 

 

 

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, ученикът придобива редица компетенции. Той ще:

Може правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
Познава основните принципи в пазарната икономика;
Използва активно основните инструменти за мениджмънт;
Познава и прилага действащото законодателство и Закона за туризма;
Извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма или хотела;
Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
Владее в необходима степен съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилагана практика;
Владее добре английски език;
Спазва нормите за професионална етика и морал на съвременнния мениджър;
Провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.
Възможности за реализация

 

След завършване на специалността „Организация на туризма и свободното време" учениците ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.

________________

Професия: Ресторантьор

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на заведение за обществено хранене; управител ресторант; управител снекбар; главен готвач; отговорник търговска зала; салонен управител.


Специалност: Организация на хотелиерството, учебен план

Професия: Хотелиер

 

Компетенции

- да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа вхотелиерството;

- да прилага уменията по чужд език на работното място;

- да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

- да прилага технологията на туристическото обслужване;

- да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

- да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

- да познава правната уредба в туризма;

- да има познания по културология и делово общуване;

- да има познания по маркетинг и реклама.

Възможности за реализация
Управител на хотел, ръководител, отдел в хотел, управител къмпинг, управител къща за гости, управител мотел, както и да развивате самостоятелен бизнес - хотел, къща за гости и т.н.

bottom of page