top of page

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие /Приложение №2/

2. АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

3. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

4 .Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

5. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

6 .Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

7. Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

8. Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.

9. Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

10. Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

11. Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПИТЕ

ЗАПОВЕД

І.Групи за обучителни затруднения-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА-ЛИЧНО ДОСИЕ НА УЧЕНИКА С ОЦЕНЪЧНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАНЯТИЯТА И ДР.

4.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ІІ.Групи по интереси-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

__________________________

Училището работи по проект „Твоят час“ Той е във връзка с Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ - фаза1, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тук ще Ви информираме за различните клубни дейности.

 

Група ученици от 11 а клас, участници в Проекта „Твоят час“ изложиха кулинарните си изкушения. Той е във връзка с Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“-фаза1, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ ,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Клубът „Репродуктивно здраве и здравословен начин на живот“ имаше представителна изява на тема: "Традиционни коледни ястия“ - във връзка с предстоящето посрещане на Рождество Христово. Участниците подготвиха и представиха традиционни местни ястия от региона на Самоков - характерни за трапезата на Бъдни вечер. Проведена бе дискусия, свързана с начина им на приготвяне и тяхната символика. Всички присъстващи имаха възможност да дегустират предложените им експонати и да разкажат как в семействата си посрещат празника.

 

 

По същия проект и Групата по „Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по история и цивилизация - празници и обичаи“ разгледаха темата „Защо Коледа е празник?“. За целта учениците предварително са подготвили обстоен преглед на празника и начините на празнуването му по света. Защо е важно да празнуваме Коледа? - постави се на дискусия и този въпрос. На самото тържество учениците от 12 а клас представиха исторически преглед на празнуването и запознаха присъстващите с историята на Иисус.

 

ВЪТРЕШНОКЛУБНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 16.02.2017 година се проведе вътрешноклубно състезание за най-добър електронен продукт „”Презентация на технологична схема на ястие” м/у участниците в клуб по интереси „Технологията на кулинарната продукция – основа на професионалното знание” по проект „Твоят час”. На състезанието присъстваха учениците от XI-б клас при ПГТ - Самоков. Те, заедно с ръководителя на клуба г-н Ковачев бяха компетентно жури. С най-добра разработка се представи Данаил Методиев от XI-б клас, който получи и награда книга „”Самоковска кухня”. С това състезание участниците в клуба показаха до каква степен са усвоили разработването на технологични схеми, изготвянето им като презентация и навлизането в същността на предмета „Технология на кулинарната продукция”.

Това състезание беше проведено като публично мероприятие на клуба по линия на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, който се финансира от ЕС.

ДЕЙНОСТИ МЕСЕЦ АПРИЛ

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения math„Сблъсъкът на математиците“, или „The Clash of The Mathematicians” на 22.04.2017 г. проведе публична изява на тема – Турнир по математика на английски език. Целта бе провеждане на математическо състезание, изцяло организирано от ученици, участници в клуба. В състезанието взеха участие 175 ученици от училища от страната. Възрастовата граница беше от 1 до 8 клас, като бяха разпределени в 36 отбора.

Участниците се състезаваха в два тура – първият включваше 10 задачи, които трябваше да се решат в рамките на 1 час, а във втория една задача се изискваше да бъде решена за време. Условията на задачите бяха на английски език и бяха създадени от участниците в клуба.

Гостите на мероприятието бяха кметът на общината В. Георгиев, старши експерт по професионална подготовка В. Йорданова от РУО София – регион и главен експерт ОМДС Ж. Костова, учители и родители. Събитието беше отразено от местните медии /канал „Рила“, в. „Приятел“, в. „365“, в. „Вяра“, samokovinfo.com, facebook.com/.

neznam2 Дейност по интереси «Английски научи и природата обикни» проведе публична изява на 21.04 с помощта на ученици от 9 и 10-ти клас. Учениците планираха и организираха проект за деня на Земята, като сами поготвиха да покажат на гостите, които бяха поканени, а именно учители, ученици и родители как да използват използвана/ненужна хартия за украса, оригами и хартиени цветя. Целта бе учениците и техните родители да се научат да превръщат ненужни вещи в нещо красиво и щадящо природата, заедно с това и да обогатят познанията си по английски език по лесен и забавен за тях начин. Гости на събитието бяха представители на съвета „Твоят час”. Информация за събитието бе публикувана на сайта на училището.

 

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения «Задачите» проведе публична изява на 10.04.2017 г. от 15:00 часа в компютърния кабинет на училищна сграда №1 проведе своята публична изява . По време на изявата бе представен създадения от участниците в дейността- ученици от 9 клас интерактивен урок на тема "Подобни триъгълници". Целта бе да се представят резултатите от работата на учениците и да се демонстрира пред присъстващите на мероприятието как материалът по математика може да се представи по един по лек за усвояване и атрактивен начин. Преди представянето на урока участници от дейността запознаха присъстващите в залата с използваните за изготвянето на урока технически и софтуерни средства. Така те показаха и придобитите нови компютърни знания и умения. След представянето на урока бе проведен кратък тест с публиката съдържащ въпроси от материала в урока с цел да се затвърди идеята, че така поднесен материалът е лесен за усвояване. Гости на мероприятието бяха съученици и учители от Професионална гимназия по туризъм и представители на обществеността. Информация за събитието бе публикувана на сайта на училището.

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения «Клуб по математика» проведе публична изява на 20.04.2017 г. на тема – учениците представят алгоритми за решаване на задачи по математика. Целта на клуба е учениците да могат да откриват и създават различни алгоритми при решаване на задачи и да ги прилагат, като с публичната изява се цели учениците от клуба да запознаят повече ученици и гости с алгоритмите за решение на задачи по математика от различни аритметични и геометрични нива. Гости на мероприятието бяха представители на обществеността, граждани, родители, член на съвета „Твоят час”. Информация за събитието бе публикувана на сайта на училището.

 Дейност за преодоляване на обучителни затруднения «Подготовка на ученици от 12 клас за втора матура по биология и здравно образование» проведе публична изява на13.04.2017 г. Съвместна работа с ученици от 11. класна тема: „Опасни въздействия на анаболните препарати върху метаболизма при човека.“

Цели: Учениците от 11. клас да се запознаят с рисковете и вредата от употребата на анаболни препарати върху здравето им. Получената информация да бъде споделена с други техни връсници, с цел ограничаване на употребата на тези препарати и практикуване на здравословен фитнес.

Водещ на изявата: Камелия Иванова от 12.а клас.Гости на мероприятието бяха представители на обществеността. Информация за събитието бе публикувана на сайта на училището.

На 05.04.2017 групата по дейност по интереси „Футбол за девойки“ проведе демонстративен мач между сформирания женския отбор по футбол на ПГТ Самоков и сборен женски отбор на град Самоков. На събитието присъстваха членове на общността, които подкрепяха играчите. В крайна сметка, сборния отбор на град Самоков победи с 5-4, но в духа на феърплея играчите се поздравиха след последния съдийски сигнал.

Събитието сбъдна една от големите цели пред отбора на ПГТ – среща с по-добър противник. Мястото на провеждане накара момичетата да излязат от зоната си на комфорт и да играят на градското игрище. Присъстващите членове на общността изразиха подкрепя за любимите си играчи, което им вдъхна увереност, че могат да представят себе си и културата си успешно пред публика. Събитието съвпадна с посещение на корейския национален отбор по борба в Град Самоков, което позволи на участничките да се докоснат до друга култура и традиции.

ТКП – основата на професионалното знание

На 31.05.2017 година се проведе заключителното публично мероприятие на клуб по интереси „Технологията на кулинарната продукция – основа на професионалното знание” по проект „Твоят час”. На сбирката присъстваха и ученици, обучаващи се по професия ресторантьор при ПГТ - Самоков. На мероприятието, ръководено от ръководителя на клуба инж. Николай Ковачев, беше направен кратък разбор за дейността на клуба. Борислава Хаджийска – директор на ПГ по туризъм – Самоков, поздрави участниците в клуба, ожела им да използват усвоените знания и умения и връчи на всеки сертификат за завършено обучение в клуба.

Тази публична проява на клуба беше проведена по линия на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, който се финансира от ЕС.

{widgetSpace "tvoq"}

bottom of page