проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ  В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ- ГРАД САМОКОВ

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИСТОРИЯ

финансиран по Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд

Обща информация за проекта

 

 • 28.02.2019 г. - подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта

 

 • Обща стойност - 127 759 359, 94 лева  

 

 • Продължителност на проекта - 30 месеца, считано от 28.02.2018 г.

 

 • Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

 

 • Включени 1 500 училища: 920 са определени по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; останалите 580 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи, определени по методология на МОН (резултати от НВО и ДЗИ, брой отсъствия)

 

Целеви групи:

 

-ученици в риск от отпадане;

 

-ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;

 

-ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;

 

-педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.)

 

Основната цел  на проекта е насочена към:

 • подпомагане на  равния достъп до качествено

образование

 • по-пълно обхващане на учениците в училищното образование

 • развитие на потенциала на учениците

 • успешно завършване на средно образование

 • социална, професионална и личностна реализация

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

 • w-facebook
1546878936yftsee.png