top of page

Проект BG05M2OP001- -2.015-0001

 "Ученически практики – 2"

raven dostap logo.jpg

                                                                 ПОКАНА

за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма 

 

                                                                                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с чл.29.,ал.2 и чл.30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014 - 2020 г. Ви отправяме покана за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или наукатаили учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Висше обарзование

2. Професионална квалификация

3. Професионален опит - не по-малко от 2 години

Необходими документи за участие в процедурата:

1. Заявление за участие

2. Копие на документ, удостоверяващ завършено образование и придобита квалификация

3. Справка за придобития стаж и професионален опит - припис-извлечение от трудава книжка.

Място на подаване - канцеларията в Сграда 1 на ПГТ.

Време - 08.00 - 16,30 ч. всеки работен ден от 21.11-30.11.2022  г.

Документи могат да бъдат изпращани и по пощата с клеймо, не по-късно от крайната дата.

УТФ 

Във връзка с чл. 30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г. със заповед на директора на ПГТ е определена комисия за осъществяване на процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма. 

 

Комисията ще проведе процедурата за избор като публикува покана за участие, извърши проверка на подадените документи и  изготви списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

 

До подбор не следва да бъдат допускани кандидати, които не са представили всички документи или представените от тях документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за необходимата професионална квалификация, както и ако същите са представени извън определения в обявлението срок.

В случай че няма подадени документи от представители на бизнеса и науката или същите не отговарят на изискванията комисията да проведе процедура за подбор между учителите по професионална подготовка в училището.

                         

                              Ученически практики – 2

Гимназията по туризъм се включи в проект "Ученически практики – 2", който подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО).

 

Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда


Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустими целеви групи по проекта

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
Наставници от организациите-работодатели;
Представители на бизнеса и науката.

Документи по проекта

Приложения


Приложение 1 Карта за участие

 

Приложение 1.1. Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

 

Приложение 2 Декларация конфликт на интереси

 

Приложение 3  Договор училище - обучаваща институция


Приложение 3.1.  Договор практическо обучение


Приложение 4  Удостоверение практики


Приложение 7 Удостоверение УТФ


Приложение 9. 3 Договор наставник


Приложение Дневник на ученика


Приложение График


Приложение 13 Таблица микроданни

bottom of page