УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищни учебни планове 2021/2022
ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

VIII клас

Х клас

ХI клас

IХ клас

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

VIII клас

XI клас

XI клас

IX клас

XII клас

X клас

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас