top of page

BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа за дуалната система на обучение“

1.png
2.png
3.png

Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

П О К А Н А

 

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение
по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправяме към Вас покана за подаване на оферта за извършване на обучение с предмет: ПН „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

В обучението трябва да са включени теми, свързани със специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учители и наставници.

  1. Нови техники и технологии – 1 обучение

  2. Нови методи за преподаване -1 обучение

Поръчката е със следните параметри:

1. Обучение на група от 5бр. учители по професионална подготовка/учители-методици

2. Място на провеждане на обучението: гр.Самоков

3. Време на провеждане на обучението: 24 академични часа, (3 дни), от които поне 8 ч. за практическо обучение в партниращото предприятие.

4. Дейността по обучение – осигуряване на лектор/и (включително възнаграждение, дневни, пътни и квартирни на лектора) е ангажимент на Изпълнителя.

5. От необходимите за осъществяване на обучението, включващи разходи на, осигуряване на онлайн обучение през платформа Изпълнителят има ангажимент по осигуряване на следното:

Осигуряване на онлайн обучение през платформа

Google Classroom

6. Моля при подготовка на офертата си да се съобразите с Техническото задание за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което прилагаме към поканата.

7. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност за използване на нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната.

8. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите (по образец).

Приложения към поканата:

1. Проект на договор.

2. Техническо задание.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ    

Директор на ПГ по туризъм – Самоков

Борислава Хаджийска

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

За изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  1. Предмет на възлагане:

 

Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение

- Във връзка с динамичното развитие на техниката и технологиите, за осигуряване на качествено професионално образование и обучение се предвиждат обучения на учителите по професионална подготовка свързано с придобиване на знания по нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната. Обученията да включват теоретично обучение по новостите в производството и практическо обучение в предприятията-партньори с цел прилагането на теоретичните знания на работните места при конкретен работодател, свързани с използваната техника и технологии.

- С оглед засилване на връзката между училището и работодателя в дуалната система на обучение и новата роля на учителите в този процес, се предвижда и обучение на учители-методици, които осъществяват връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция, като подпомагат и методическата работа на учителите по професионална подготовка и наставниците. За учителите-методици се предвижда обучение по необходимите за учителите по професионална подготовка компетентности, както и по специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учители и наставници.

      

В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните професионални компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.

След приключване на обучението се издава удостоверение за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите (по образец).

 

  1. Допустима целева група при изпълнение на Поддейност 1.1.:

Педагогически специалисти от съответната институция от системата на ПОО, участваща в проекта – учители по професионална подготовка и учители – методици.

Обученията трябва да се организират в групи от 5 човека, съобразени със спецификата на обучението.

III. Начин на формиране на стойността на обученията:

Стойността на обучението и на съпътстващата го логистика се определя от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при преценката дали да приемат предложените цени на обучението се съобразяват следните обстоятелства:

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ финансира разходите въз основа на общия брой обучени лица по единичния разход, определен за един обучаем.  

Единичният разход се определя , както следва:

  • Обучение: единичен разход за 1 обучаем – до 154 лв. включващ: обучителни материали, възнаграждение на лектора за 24 академични часа;

IV. Форма на провеждане на обученията:

Обучението ще бъде с продължителност от 24 академични часа (3 дни), от които поне 8 академични часа ще бъдат за практическо обучение в партниращите предприятия. Обученията ще се проведат в групи от 3 учители.

V. Изисквания по отношение на изпълнението:

  1. Начин на провеждане на обученията:

1.1. Обученията се провеждат в групи с максимален брой до 8 човека, с цел постигане на максимална ефективност. Числеността на групите трябва да бъде съобразена с програма за провеждане на обучението и разделянето по групи за практическо обучение. Формата на обучение, метода на провеждане на обучението и графикът, както и в последствие наложили се промени по тях, се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Работата в групи предполага представяне на добри педагогически практики, които да станат достъпни за всички участници. Темите и графика за обучение  са  определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. Налагащи се промени в числеността на обучаемите в група и разпределението им се извършват в координация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. Когато за обучението е необходимо обучаемите да бъдат снабдени с обучителни материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури комплект от тях на хартиен носител или достъп до тях в електронен вариант.

1.4. Дейността ще се извършва текущо, според вида и продължителността на курса, по възможност в неучебни и/или в почивни дни.

  1. Задължения на доставчиците на услуги по обучения:

2.1.Осигуряване на лектори/преподаватели;

2.2. Осигуряване на обучителни материали и/или достъп до тях в електронен вариант за всички участници, включени в обученията.

2.3. Изпълнение на всички дейности, посочени в поканата за подаване на оферта, изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4. Осигуряване на доказателства за техническото изпълнение на дейността, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. Срок за извършване на услугата:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучението в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ период, който може да бъде променен по взаимно съгласие, когато се налага по обективни причини.

VII.  Документи за доказване на изпълнение на дейностите:

Без значение дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е решил да възложи логистичните дейности на обучителната организация или директно на крайния изпълнител (транспортна фирма, хотел, доставчик на храна и др.), в документацията на проекта трябва да се съдържат следните документи, доказващи изпълнението на дейностите и обосноваващи извършените разходи:

1. Учебна програма и график на обученията – представя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

2.   Списък на участниците за всеки присъствен ден на обучението, който съдържа № на договора за обучение, име на Бенефициента, име на проекта, № и наименование на дейността, място и дата на провеждане, трите имена на участниците, е-mail, телефон и подписи на участниците – представя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

3. Презентации, материали, лекции, доклади и други подобни – представят се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

4.   Удостоверения на педагогическите специалисти, завършили успешно обучение – копия от издадените по образец, създаден от Възложителя, удостоверения за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

5.   Снимков материал от проведеното обучение – представя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

6. Разходооправдателни документи за извършените разходи за транспорт или за възстановени пътните разноски – събирането им и представянето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ангажимент на лицето или организацията, на което е възложена дейността.

7. Фактури от изпълнителя на договора за обучение – представя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обучението.

8. Фактури от изпълнителите на дейности по логистика, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил дейността директно на тях (транспортни фирми, хотели, доставчици на храна, собственици на зали и др.) – представят се от изпълнителите.

9. Платежни нареждания и банкови извлечения, от които е видно извършеното плащане – създават се от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Документ от хотел за реализираните нощувки – представят се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дейността.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТ

 Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

 

Реализирането на Дейност "Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение" ще се проведе при следните условия:

Списък с темите за предвидените обученията:

         - Нови техники и технологии – 3 обучения;

         - Нови методи на преподаване – 1 обучение;

         - Нови методи за оценяване – 1 обучение;

         - Обучение за разработване на учебна документация – 1 обучение.

За включване в обученията учителите по професионална подготовка и учителите методици подават Заявление – Приложение №1А, до директора за участие в дадено обучение. В обученията приоритетно се включват учителите, преподаващи в паралелките с дуална форма на обучение.

Обученията за периода на изпълнение на проекта ще бъдат възлагани и ще бъдат сключвани договори за обучения по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), при спазване изискванията на чл. 20 от ЗОП и съобразно стойността на планираните за възлагане дейности от същия вид. Всеки учител по професионална подготовка/учител-методик за периода на изпълнение на проекта следва да премине най-малко 2 обучения за учебна година. Обученията не дублират едно и също съдържание на обучението.

 

Продължителността на обученията е в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които поне 8 академични часа са за практическо обучение в партниращото предприятие.

Обученията се провеждат в групи до 8 учители (средно 5). 

Всеки успешно обучен учител/преподавател по професионална подготовка и учител методик следва да получи Удостоверение за проведено обучение на учителя/учителя-методик за повишаване на квалификацията и компетентностите - Приложение № 4

 

При стартиране на обучението се изготвя учебен график, съгласно който се провеждат теоретична и практическа част, като практиката част не е задължително да се проведе непосредствено след теоретичната.

 

​За учителите методици освен горепосочените теми са предвидени и теми, свързани със специфични проблеми на педагогическата, дидактическата и методическата работа с учители и наставници.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите

Обучения на наставници в педагогически и методически умения и осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията.

За обезпечаване дуалното обучение бяха обучени 4-ма наставници от фирмите партньори по проекта.

Обучението бе сертифицирано.

IMG_1160
IMG_1157
IMG_1159 – Копие
IMG_1159
IMG_1155 – Копие
IMG_1156 – Копие
IMG_1153 – Копие – Копие
IMG_1154 – Копие (2)

Дейности по проекта

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение

 

1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

 

1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

 

Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие - "Си комерсиал 7" ЕООД , "Самоков - Боровец" АД и "Диамант Велчеви" ЕООД;

3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език  - английски и професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

 

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

 

4.1. Обучения на 4-ма наставници в педагогически и методически умения;

4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

 

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

 

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение - 15 родители се включиха в информационната кампания по проекта, проведена в Банско през юли 2021 г.

Дейности в подкрепа на родителите

Информационна кампания сред родителите, Банско, 2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Професионалан гимназия по туризъм работи по проект "Подкерпа за дуалната система на обучение", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 03.02.2020 г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Специфичните цели на проекта са:

1. Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;

2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;

3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Целевите групи по проекта са:

1. Ученици от професия "Ресторнтьор", специалност "Кетъринг" и професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", специалност "Производство на захар и захарни изделия" в дуална система на обучение.

2. Учители по професионална подготовка в училището и учители методици;

3. Наставници – представители на партниращите предприятия;

4. Родители.

Документи за ученик:

1. Заявление от ученик за включване в проекта

2. Карта за участие

bottom of page