top of page

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

2021/2022

Документи преди началото на практическото  обучение в реална работна среда

Документи за попълване от ученика

Документи за попълване от учител ПОО

Документи  за провеждане на практическото  обучение в реална работна среда

Срокове

  • МАЙ месец - директорът на училището съвместно с работодателя/ите информира учениците от X клас и техните родители или попечители за възможностите за практическо обучение в реална работна среда и за критериите за подбор и разпределяне на учениците за практическо обучение в реална работна среда.                                                                        

  • ЮНИ  месец - ученикът заявява писмено, със съгласието на родителя или попечителя, пред директора на училището своето желание за разпределяне при работодател за практическо обучение в реална работна среда.                                             

  • ЮЛИ месец - подбор  и разпределяне на учениците при работодателите - съвместно от представители на работодателя/ите и на училище по разработени от тях критерии. В подбора и разпределянето може да участват ученици от X клас, които са навършили 16 години или ще ги навършат към началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда.                                                                                                           

  • ЮЛИ месец - директорът на училището обявява списък с разпределянето при работодателите на учениците, на които ще бъде предложено да сключат трудов договор по  чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).                                                                                 

  • 1 СЕПТЕМВРИ - сключване на договор между работодател и ученик.

 

Финансови условия

Обучаващите се в дуална система на обучение ученици от VIII - X клас имат право на стипендии от 21 - 60 лв.

 

По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас - не по-малко от два пъти т. е. 120 лв., а за ХІІ клас - не по-малко от три пъти  т. е. - 180 лв. максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. към действащите за  2022 г. условия.

Документи от работодател - задължителни

За всеки ученик работодателят подава молба за получаване на разрешение за постъпване на работа съгласно  Наредба №6/2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.).

Работодателят сключва с учениците трудов договор по  чл. 230, ал. 1 от КТ най-късно две седмици преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда.

Работодателят е длъжен да предостави на ученика преди началото на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда, документите по  чл. 63, ал. 1 от КТ: 

 - сключения трудов договор, подписан от двете страни;

 - завереното копие от уведомлението от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Галерия дуално обучение 

bottom of page