top of page

Проект BG05M2OP001-5.001-0001

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

raven dostap logo.jpg

Гимназията по туризъм се включи в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   

В рамките на проекта бяха предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, провеждат се  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   

Проектът осъществява в следните дейности:

 

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Документи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приложение  1 Декларация конфликт на интереси


Приложение 2 Приемо-предавателен потокол-технически средства


Приложение 3 Справка придобити ДМА-ДНА


Приложение 4 Списък на ПС-техника


Приложение 5 Приемо-предавателен протокол-технически средства ученик - родители


Приложение 6 Приемо-предавателен протокол технически средства между учебни заведения


Приложение 7 Декларация съгласие за провеждане на обучение


Приложение 8 Списък на ученици Дейност 2


Приложение 9 Заявление декларация за информирано  съгласие родител за ученик


Приложение 9а Заявление декларация за информирано съгласие ученик пълнолетен


Приложение 10 Отчетен доклад ръководител група


Приложение10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение


Приложение11 Учебен план график


Приложение 12 Присъствен списък ученици


Приложение 13 Таблица микроданни


Приложение 14 Сертификат ученик


Приложение15 Заявление декларация за участие в обучение ПС


Приложение16 Присъствен списък ПС


Приложение 17 Карта за участие ПС


Прилиложение 18 Сертификат ПС


Приложение 19 Анкета образ.медиатори и родители


Приложение 20 Заявление Декларация за участие обр. медиатори и родители


Приложение 21 Присъствен списък образователни медиатори и родители


Приложение 22 Сертификак образователен медиатор/родител

Приложение 23 Бланка проект React-EU


Приложение 24 Карта за проверка на място React-EU
 

bottom of page