top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Бъдещето пред мен

Екип към училището разработи проект "Бъдещето пред мен" по процедура BG05M2OP001-3.020 - Ограмотяване на възрастни – 2 по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, и бе одобрен за финансиране.


Основната цел на проекта е да бъдат подкрепени определен брой хора от уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда, а специфичните цели са подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи и подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап и/или на основна степен на образование.


Целеви групи са лица над 16 години без начално или основно образование.


Проектът е на стойност 280 000 лв.

Предвижда се обучение на 280 души от 1 до 7. клас.

Продължителността на проекта е 3 години от 2021 до 2023 година.


Дейноситте ще стартират с осъществяване на проучвания на терен, обработка на налични данни, вкл. от НСИ, комуникация и координация с отговорни институции - Агенцията за социално подпомагане, Дирекции „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта в общинa Самоков , за да бъдат идентифицирани лица от целевите групи. На следваща етап ще бъдат проведени персонални консултации, работа в семейството, мотивационни кампании, лектории „добри практики“ и др за мотивация на идентифицираните лица от целеви групи за включване в курсове по ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основно образование, валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене за придобиване на образователна степен/етап на основно образование.

След придобиване на основно образование дейностите по проекта за участниците ще продължат с персонални консултации, работа в семейството, мотивационни кампании, лектории „добри практики“ и др. за мотивация на идентифицираните лица от целеви групи за продължаване на образованието в по-горна образователна степен – първи етап на гимназиално образование – 8-10 клас и втори етап на гимназиално образование – 11-12 клас,


Документи за включване в определен клас - Заявление от кандидат за включване в обучение в посочен клас и документ за завършен клас.

заявление обучаем
.doc
Изтегляне на DOC • 86KB

Заявленията и документа за завършен клас се подават в канцеларията на училището.


Начало на първия етап на обученията месец ноември.


За всеки присъствен ден обучаемите ще получат по 5 лв., а при успешно завършен клас - 60 лв.

98 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page