top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Достъпни за ползване са учебните помагала по хотелиерство


Достъпни за ползване на сайта на МОН са разработените от екипи на ПГТ учебни помагала по професионална подготовка по хотелиерство. Учебните помагала са предназначени за изучаване на учебният предмет „Технология на хотелиерското обслужване“ за I-ви гимназиален етап, като учебен предмет от специфичната професионална подготовка. Изучава се в класовете от 9 клас до 12 клас на професионалните гимназии в професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, професия код 811010 „Хотелиер“, специалност код 8110101 „Организация на хотелиерството“.


Съдържанието на помагалата съответства на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“ и е разработено съгласно съдържанието на учебната програма за специфичнапрофесионална подготовкапо технологияна хотелиерскотообслужване (2017 г). Чрез учебното съдържание се цели да се усвоят знания, умения и компетентности, свързани със специфичните особености в хотелиерството и хотелиерското обслужване, видовете места за настаняване и категоризирането им, материалната база в хотелиерството и организацията на работа в хотела според утвърдените стандарти и технологии. Темите са актуални, иновативни и придружени от снимков материал, таблици, тестове и казуси, предполагащи освен теоретична и практическа насоченост. Има възможност за широка приложимост за професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“, както и за подготовка при явяване на държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността.


Авторски екип на част 1: Албена Попова, инж. Елена Сердарева, Д-р Десислава Алексова, Благовестка Томова, Светла Василева, Иванка Христова-Вукова, Елка Долдурова

Коректор и дизайнер: Люба Кленова - Гавазова

Външни оценители: Доц. Кремена Никовска, Мариянка Живкова, Елеонора Йосифова


Авторски екип на част 2- Албена Попова, инж. Елена Сердарева, Д-р Десислава Алексова, Светла Василева, Иванка Христова-Вукова, Елка Долдурова,

Коректор: Полина Кирева

Автор на корицата и дизайн: инж. Елена Сердарева

Външни оценители: Бранимир Иванов, Елена Лютова, Магдалена Станулова


Материалите са разработени по Национална програма „Професионално образование и обучение“ Модул В „Разработване на електронни учебни помагала“.


Помагалата могат да бъдат намерени на адрес: https://mon.bg/bg/169

И тук:768 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page