top of page
Търсене
  • pgtsamokov

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА


I. Право на стипендия имат:

Ученици с успех за първия учебен срок на 2020/2021 година не по-нисък от отличен /5.50/, в размер от 21.00 до 60.00 лева месечно, в зависимост от класирането по Правилата.

/Попълва се Приложение 1/

Период за получаване – втори учебен срок


Ученици с месечен доход на член от семейството за периода – август 2020 г. - януари, вкл. 2021 г. под 617 лева, ако имат успех за първия учебен срок на 2020/2021 г. не по-нисък от много добър /4.00/, в размер от 21.00 до 35.00 лева месечно, в зависимост от класирането по Правилата.

/Попълва се Приложение 2/

Период за получаване - втори учебен срок


Ученици с трайни увреждания 50 и над 50%, в размер на 35.00 лева месечно, по Правилата.

/Попълва се Приложение 3/

Период за получаване - целогодишно


Ученици без родител/и, в размер на 35,00 лева месечно по Правилата.

/Попълва се Приложение 4/

Период за получаване – целогодишно


Ученици, кандидатстващи за еднократна целева стипендия – до 100 лв., за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

/Попълва се Приложение 5/


Ученици, обучаващи се в дуална система на обучение – от 21 лв. до 60 лв. по Правилата

/Попълва се Приложение 7/

IІ. Ред за подаване на документите:

  1. Срок за подаване на документите: до 26 февруари 2021 г. включително, както следва:

  2. Молбите декларации по т.І.1 се попълват, подписват и подават на класния ръководител. Класният ръководител, след като потвърди с подписа си успеха на ученика за учебната 2020//2021 г., предава постъпилите молби на ЗАС.

  3. Молбите декларации по т.І.2 се попълват, подписват и заедно с приложените документи се подават в счетоводството.

  4. Молбите декларации по т.І.3 и т.І.4 се попълват, подписват и заедно с приложените документи се подават в счетоводството.

ІІІ. Разглеждане на молбите и класиране:

  1. Молбите за отпускане на стипендии се разглеждат от Комисията на 01 март 2021 г.

  2. Краен срок за обявяване на класирането и списъците с имената на стипендиантите – 6 март 2021 г.

ІV. Изплащане на стипендиите за месец октомври – след 10 март 2021 г.

V. Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в ПГТ - Самоков, с приложени формуляри за молбите декларации и утвърдено от директора разпределение финансовите средства за стипендии за ІІ срок на учебната 2020/2021 г., са на разположение на сайта на гимназията в раздел „Стипендии”.


По желание на ученика стипендията може да се изплаща по банков път. За целта е необходимо да бъде попълнено Приложение 6.

196 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page