top of page
Търсене
  • pgtsamokov

22-ма зрелостинци от ПГТ с дипломен проект на 2-я ДЗИ

Актуализирано: 7.12.2021 г.


22-ма ученици от иновативния 12-ти клас специалност "Организация на туризма и свободното време" избраха да се явят на втория ДЗИ чрез защита на дипломен проект.


Това е първият випуск по ЗПУО, който ще полага като втори задължителен държавен изпит изпит по теория и практика на професията.


Изпитът има за цел да установи постигането на резултатите от обучението по специалността, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, придобити през 5-годишния срок на обучение (VIII-XII клас).


Съгласно чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование, зрелостниците в неспециализираните училища, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка по специалност от професия за придобиване на трета степен на професионална квалификация, придобиват средно образование след успешно полагане освен на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и задължителен държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията.


Вариантите за явяване за полагане на изпита са три:

- писмен тест по изпитна тема от националните изпитни програми;

- изпит по национални изпитни програми (тема);

- дипломен проект.


Дипломният проект е теоретико-практическа разработка по тема, възложена на ученика с индивидуално задание. Изпитът чрез защита на дипломен проект се провежда в две части - защита на дипломния проект в теоретична част и защита на дипломния проект в практическа част.


Индивидуалните задания за изготвяне на дипломните проекти в теоретичната част включват изисквания към разработката на дипломния проект, съдържанието и оформянето на проекта, както и срок за предаването му, а в практическата част - подходящи практически задачи, демонстриращи умения и компетентности по специалността от професията. В зависимост от спецификата на професията, индивидуалните задания за изготвяне на дипломните проекти могат да включват насоки и указания за изготвяне на изделие, макет или други материали, които може да се ползват при защитата на дипломните проекти в практическата част.


Датите за ДЗИ са 18 май - първа матура и на 20 май 2022 г. - втора матура.

Учениците могат да се явят и на матури по желание между 26 май и 3 юни 2022 г.

245 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page