ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заявление до класен ръководител за извинение на отсъствия до 3 дена

Заявление за преместване в друго училище

-

Заявление до директора за извинение на отсъствия до 7 дена

Заявление за преместване на ученик и записване в ПГТ

-