ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА

Заявление до класен ръководител за извинение на отсъствия до 3 дена

Заявление за преместване на ученик и записване в ПГТ

Заявление до директора за извинение на отсъствия до 7 дена

-

Заявление за преместване в друго училище

-

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАН НА УЧЕНИЦИ В ПГТ

Заявление до класен ръководител за извинение на отсъствия до 3 дена

Заявление за преместване на ученик и записване в ПГТ

Заявление до директора за извинение на отсъствия до 7 дена

Заявление за изпит СФО

Заявление за спортни дейности

Заявление за изпит - вечерна форма на обучение

Заявление до класен ръководител за извинение на отсъствия до 3 дена

Заявление за преместване на ученик и записване в ПГТ

Заявление до директора за извинение на отсъствия до 7 дена

Заявление за записавне на ученик в 8. клас - дневна форма

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт/ спортни дейности

Заявление за записване вечерна форма на обучение

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ/ПРЕМЕСТВАНЕ В ПГТ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ

Заявление за явяване на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение

Заявление за избор на спортни дейности

Заявление за явяване на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение

Заявление за избор на спортни дейности

Заявление за явяване на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение

Заявление за избор на спортни дейности

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАРЕДБА 4 ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ

Заявление за промяна формата на обучение

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за издаване на удостоверение за Агенция "Социално подпомагане"

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Уведомително писмо от родител за отсъствия

Заявление за отписване от училище поради заминаване в чужбина

Заявление 

Заявления за отписване на ученик