top of page

Документи, адресирани до/към родителите

Писмо до родителите

за информиране за допуснати отсъствия и (вероятност за отписване на ученика поради непосещаване на училище в период от 2 месеца)

Протоколи от проведени срещи

Заявления, свързани с трудовия стаж в ПГТ

bottom of page